Algemene Voorwaarden


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen Schuttelaar Advocatenkantoor (“SCHUTTELAAR”) en de Cliënt.

 

2. Uitsluitend SCHUTTELAAR geldt tegenover de Cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 

3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart SCHUTTELAAR tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.

 

4. Ingevolge ondermeer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is SCHUTTELAAR verplicht om de identiteit van de Cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De Cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

 

5. Bij de uitvoering van een opdracht mag SCHUTTELAAR mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan SCHUTTELAAR zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan SCHUTTELAAR verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal SCHUTTELAAR niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze persoon of personen. SCHUTTELAAR sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.

 

6. De Cliënt zal op eerste verzoek ten genoegen van SCHUTTELAAR zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt jegens SCHUTTELAAR.

7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de Cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door SCHUTTELAAR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat SCHUTTELAAR in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van SCHUTTELAAR beperkt tot een bedrag van € 10.000,-- of, indien het in totaal door SCHUTTELAAR in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000,--.

 

8. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. SCHUTTELAAR gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle aan SCHUTTELAAR gegeven opdrachten van de Cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die Cliënt te aanvaarden.

 

9. Een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de Cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor SCHUTTELAAR aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

 

10. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege SCHUTTELAAR zijn betrokken.

 

11. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

12. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

13. De rechtsverhouding tussen de Cliënt en SCHUTTELAAR wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Schuttelaar Advocatenkantoor is de handelsnaam van Advocatenpraktijk L.P. Schuttelaar B.V., gevestigd te Vught, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16072847.